Şertler

bannerAbout

Şertler

Bu şertnama WELLDONE ELECTRONICS LTD-ni ulanmagyň şertlerini öz içine alýar.Internet sahypasy.Şu Ylalaşykda ulanylyşy ýaly: (i) "biz", "biz" ýa-da "biziň" WELLDONE ELEKTRONICS LTD.;: , programma kody we bu sahypanyň ýanyndaky hyzmatlar we resminamalar; we (iv) "Hyzmatdaş", WELLDONE ELECTRONICS LTD. bu internet sahypasyna baglanmak ýa-da WELLDONE ELECTRONICS LTD-iň bilelikdäki marketing gatnaşygy bolan bu internet sahypasyna girmek, göz aýlamak we / ýa-da ulanmak bilen, bu şertleri okandygyňyzy, düşünendigiňizi we ylalaşýandygyňyzy tassyklaýarsyňyz we şertleri we ähli ulanylýan kanunlary we düzgünleri berjaý etmek.
 

1. Ulanyjy ygtyýarnamasy

Internet Saýtyny diňe satyn alyş amallaryňyzy dolandyrmak üçin, şol sanda özüňize ýa-da kompaniýanyňyzyň adyndan önümleri görmek, haýyş etmek, tassyklamak we sargyt etmek üçin ulanmak üçin çäklendirilen, aýratyn däl, başga birine geçirip bolmaýan, yzyna gaýtaryp bolýan ygtyýarnamany berýäris.Internet sahypasynyň ygtyýarnamasy hökmünde bu internet sahypasyny ulanmakda bar bolan hukuklaryňyzy kärendesine alyp, kärendesine alyp bilmersiňiz, howpsuzlyk gyzyklanmasyny berip bilmersiňiz ýa-da başga hukuklary berip bilmersiňiz.Mundan başga-da, bu internet sahypasynyň satyn alyş dolandyryş we gaýtadan işlemek hyzmatlaryny gaýtadan satmaga ygtyýaryňyz ýok.
 

2. Kepillik ýok

WELLDONE ELECTRONICS LTDwe onuň hyzmatdaşlary, internet sahypasyny ulanmagyňyzyň üznüksiz boljakdygyny, habarlaryň ýa-da haýyşlaryň iberiljekdigini ýa-da internet sahypasynyň işiniň ýalňyşsyz ýa-da ygtybarly boljakdygyny kepillendirmeýärler.Mundan başga-da, WELLDONE ELECTRONICS LTD tarapyndan ýerine ýetirilen howpsuzlyk mehanizmleri.we onuň hyzmatdaşlarynyň mahsus çäklendirmeleri bolup biler we internet sahypasynyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini özüňiz kesgitlemeli.WELLDONE ELECTRONICS LTDwe onuň hyzmatdaşlary, biziň ýa-da serwerleriňizde ýaşaýan bolsaňyz, maglumatlaryňyz üçin jogapkärçilik çekmeýärler.
Hasabyňyzyň ähli ulanylmagy we parolyňyzyň we maglumatlaryňyzyň gizlinligini saklamak üçin jogapkärçilik çekersiňiz.Parolyňyzy we hasap belgiňizi kimdir biri bilen paýlaşmagyňyzy gadagan edýäris;şular ýaly paýlaşma doly derejede özüňiziň töwekgelçiligiňiz bolar.Şoňa laýyklykda üýtgeşik, aç-açan paroly saýlamaly we parollaryňyzy ýygy-ýygydan üýtgetmeli.
WELLDONE ELECTRONICS LTDInternet sahypasy we mazmuny "bolşy ýaly" we WELLDONE ELECTRONICS LTD bilen üpjün edilýär.we hyzmatdaşlary bu sahypa, mazmuna ýa-da önüme degişlilikde hiç hili kepillik bermeýärler.WELLDONE ELECTRONICS LTDwe onuň hyzmatdaşlary, şeýlelik bilen, söwda, belli bir maksat üçin fitnes ýa-da düzgün bozmazlyk barada aç-açan ýa-da göz öňünde tutulan ähli kepillikleri aç-açan boýun alýarlar.WELLDONE ELECTRONICS LTD tarapyndan bu boýun gaçyrma.we onuň hyzmatdaşlary öndürijiniň size beriljek kepilligine hiç hili täsir etmeýär.WELLDONE ELEKTRONICS LTD maglumatlar, kompýuteriň kesilmegi we şuňa meňzeşler) ýa-da önümleriň ulanylmagy ýa-da WELLDONE ELECTRONICS LTD-de bolsa, bu internet sahypasyny ulanmak ýa-da ulanmak bilen baglanyşykly ýa-da onuň ornuny tutýan harytlary ýa-da hyzmatlary satyn almak üçin çykdajylar.we / ýa-da hyzmatdaşlaryna şeýle ýitgileriň bolup biljekdigi ýa-da başga bir tarapyň haýsydyr bir talaby üçin habar berilýär.WELLDONE ELECTRONICS LTDwe onuň hyzmatdaşlary bu internet sahypasynda berlen maglumatlaryň takyk, doly ýa-da häzirki bolandygyny görkezmeýär ýa-da kepillendirmeýär.Bu çäklendirmeler şu şertnamanyň ýatyrylmagyndan galar.
 

3. Ady

Internet sahypasyndaky ähli at, eýeçilik hukugy we intellektual eýeçilik hukugy WELLDONE ELECTRONICS LTD., Partnýorlar we / ýa-da üpjün edijilerde galar.Awtorlyk hukugy kanunlary we şertnamalary bu Internet sahypasyny goraýar we internet sahypasyndaky haýsydyr bir bildirişleri ýa-da bellikleri aýyrmaň.Bu Internet sahypasyny ulanmak arkaly hiç hili intellektual eýeçilik hukugy size berilmez.
 

4. Döwrebaplaşdyrmalar

WELLDONE ELECTRONICS LTDwe onuň hyzmatdaşlary, işleýşini, ulanyjy interfeýsini, proseduralaryny, resminamalaryny ýa-da şu Ylalaşygyň şertlerini üýtgetmek bilen çäklenmän, size habar bermezden, öz islegimize görä Internet sahypasyny täzelemek we täzelemek hukugyny özünde saklaýarlar.WELLDONE ELECTRONICS LTDmundan başga-da, şu ýerdäki şertleri we syýasatlary internet sahypasyna ýerleşdirmek arkaly üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Islendik täzelenme, täzelenme ýa-da üýtgetme siziň üçin kabul ederliksiz bolsa, ýeke-täk ýoluňyz internet sahypasyny ulanmagyňyzy bes etmekdir.Sahypamyzdaky islendik üýtgeşmeden soň internet sahypasyny dowamly ulanmagyňyz ýa-da sahypamyzda täze şertnamanyň ýerleşdirilmegi bu üýtgeşmäni hökmany kabul eder.
 

5. Üýtgetmäge garşy gadaganlyk

Licenseokardaky ygtyýarnama laýyklykda, in engineeringenerçiligi üýtgetmek, terjime etmek, gaýtadan düzmek, sökmek ýa-da tersine öwürmek ýa-da internet sahypasynyň işlemegi üçin deslapky kody almaga synanyşmak ýa-da WELLDONE ELECTRONICS LTD önümini döretmek gadagan.internet sahypasyna ýa-da internet sahypasynyň böleklerine esaslanýar.Şu Ylalaşygyň maksatlary üçin "ters in engineeringenerçilik", deslapky kody, gurluşyny, guramasyny, içerki dizaýnyny, algoritmlerini ýa-da şifrlemek enjamlaryny kesgitlemek üçin Internet Saýt programma üpjünçiliginiň gözden geçirilmegini ýa-da derňewini aňladýar.
 

6. inationatyryş

Şu ýerde beýan edilen şertleri ýerine ýetirmeseňiz, bu ygtyýarnama size habar berilenden soň awtomatiki usulda ýatyrylar.WELLDONE ELECTRONICS LTDislendik ulanyjynyň islendik wagt ýa-da sebäpsiz ygtyýarnamasyny ýatyrmaga hukugy bar.Şeýle ýatyryş diňe WELLDONE ELECTRONICS LTD-iň islegine esaslanyp bilner.we / ýa-da onuň hyzmatdaşlary.
 

7. Beýleki boýun gaçyrmalar

WELLDONE ELECTRONICS LTDwe ýangyn, partlama, zähmet dawasy, ýer titremesi, heläkçilik ýa-da heläkçilik, ulag desgalarynyň ýetmezçiligi ýa-da näsazlygy sebäpli şu Ylalaşyk boýunça haýsydyr bir gijikdirme ýa-da ýerine ýetirilmezlik üçin Hyzmatdaşlary jogapkärçilik çekmezler. hyzmatlar, telekommunikasiýa desgalarynyň we / ýa-da internet hyzmatlaryny, epidemiýany, suw joşmasyny, guraklygy ýa-da uruş, ynkylap, raýat tolgunyşyklary, gabaw ýa-da embargo sebäpli Taňrynyň hereketi, zerur ygtyýarnama alyp bilmezlik, rugsat bermek ýa-da WELLDONE ELECTRONICS LTD-iň göwnejaý gözegçiliginiň çäginden çykmak ýa-da haýsydyr bir kanun, yglan etmek, düzgünleşdirmek, karar bermek, talap etmek ýa-da haýsydyr bir hökümetiň islegi ýa-da başga sebäplere görä haýsydyr bir sebäplere görä ýa-da başga sebäplere görä.we onuň hyzmatdaşlary.
Bu şertnama bu ygtyýarnama bilen baglanyşykly doly şertnamany görkezýär we diňe iki tarap tarapyndan ýerine ýetirilen ýazmaça düzediş bilen üýtgedilip bilner.
Şu Ylalaşygyň haýsydyr bir düzgüni ýerine ýetirilmeýän bolsa, bu düzgün diňe ýerine ýetirilmegi üçin zerur derejede üýtgediler.
Siz, şu Ylalaşygyň şertlerine elektron görnüşde razylyk beren şahsyýet hökmünde, özüňiziň we wekilçilik etmek isleýän guramalaryňyzyň adyndan şu Ylalaşyga razylyk bermäge ygtyýarlydygyňyzy görkezýärsiňiz.