2022-nji ýylda PCB bazaryndaky ösüş hereketlendirijileriniň ösüşi.

printed-circuit-board-market

 

Bütindünýä PCB bazarynyň bäş ýylyň içinde azyndan 86 milliard dollar bolmagyna garaşylýar we PCB (Çap edilen Dolandyryş Geňeşi) üpjün edijilerine degişli, uýgunlaşdyrylan we dowamly bolmak üçin basyşlar artýar.

Bilşimiz ýaly, PCB EMS üpjünçilik zynjyrynyň merkezinde bolmaly we bu iň möhüm komponentleriň biri, ýöne PCB üpjün edijiniň roly hemişe üýtgeýär.Şeýle öndümli bazarda bäsleşmek üçin diňe ýokary hilli önüme eýe bolmak ýeterlik däl;üpjünçilik zynjyrynyň her tarapyna baha bermeli.

Esasy ösüş hereketlendirijileri sagat we ýokary hilli nauşnik ýaly geýip bolýan akylly enjamlaryň köpelmegini, oýun konsollarynyň, akylly enjamlaryň we önümleriň meşhurlygyny, şeýle hem 5G-iň giňden ýaýramagyny öz içine alýar.

"Tehnologiýanyň talaplary artýarka, diňe islegleriňizi goldap bilmeýän, 5-10 ýyldan talaplara uýgunlaşyp bilýän PCB üpjün edijisini saýlamak möhümdir."

Welldone, bazardaky üýtgeşmelerden soň innowasiýa ösüşi bilen PCB pudagynda 20 ýyllyk tejribä eýe.PCB öndürijilerinden tapawutlanmak diňe bir nou-hau däl, eýsem öňde pikir etmek.Customershli müşderileriň sargytlaryny özümiziň emlägimiz hasaplaýarys we hiline we yzygiderliligine hiç wagt zyýan bermeýäris.

 


Iş wagty: 25-2022-nji mart